taoray taoray Spring 2018 – New York Fashion Week

Photos: taoray taoray Spring 2018 – New York Fashion Week
all photos by Asya Gorovits / Meniscus Magazine